Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

één of twee biertjes gemiddeld per dag?

“Bijna 4 procent van alle sterfgevallen wereldwijd is gerelateerd aan alcohol. 2,5 miljoen doden. Dat is meer dan AIDS, tuberculose of geweld. Volgens de World Health Organisation (WHO) doen overheden te weinig om drankmisbruik tegen te gaan.” (Trouw).

Wereldwijd is goede voorlichting over de risico’s van alcohol noodzakelijk. Doordat het percentage internetgebruikers steeds groter wordt is het van belang deze medische informatie op internet te verschaffen. Maar is er per land een verschil in de manier van informatie overbrengen?

In dit onderzoek wordt een Nederlandse webpagina van het Trimbos en een Engelse webpagina van de National Health Service over de risico’s van alcohol vergeleken. Er wordt eerst gekeken naar de talige verschillen op de webpagina’s. Vervolgens worden deze talige aspecten aan culturele eigenschappen gekoppeld. De koppeling van talige aspecten naar cultuur wordt gedaan aan de hand van theorieën van Hall, Hofstede en House. Wij hebben deze theorieën gekoppeld, omdat er geen alomvattende theorie bleek te zijn die op cultuuronderzoek toe te passen is.

Uit onze analyse bleek dat de Engelse tekst directer is dan de Nederlandse tekst. Daarnaast zijn de resultaten met betrekking tot de dimensie impliciet/expliciet van House tegenstrijdig. Uit de analyse van deze twee teksten uit deze twee landen blijkt de Engelse cultuur meer te neigen naar een low-context cultuur dan de Nederlandse cultuur. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Engelse cultuur individualistischer is en meer neigt naar Uncertainty Avoidance dan de Nederlandse cultuur. De conclusies die getrokken worden in dit onderzoek zijn relatief, omdat er een vergelijking gemaakt is tussen twee webpagina’s en tussen twee culturen. Dit kan betekenen dat de eigenschappen van de Nederlandse en de Engelse cultuur in een onderzoek waarbij meerdere landen vergeleken worden erg dicht bij elkaar liggen.

collegesenior

Reageer: